Kontakty

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/679 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych) przekazujemy Państwu informacje na temat sposobów przetwarzania przekazanych danych osobowych. 

Jest to dokument sporządzony zgodnie z art. 13 rozporządzenia UE 2016/679 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony danych osobowych).

Celem dokumentu jest zapoznanie Państwa (jeszcze przed podaniem danych) ze sposobami, w jakie spółka ACMI SpA przetwarza uzyskane dane osobowe.

1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest

spółka ACMI SpA z siedzibą pod adresem Via G. Di Vittorio n. 60, 43045, Fornovo di Taro (PR)

Email: info@acmispa.com

Tel.  0039 0525 401811

2.  CELE I SPOSOBY PRZETWARZANIA

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami dopuszczalności, poprawności i przejrzystości, przewidzianymi przez rozporządzenie UE 2016/679.

Dane osobowe wpisywane do formularza kontaktowego gromadzone są przez spółkę ACMI SPA wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi i pomocy zainteresowanym użytkownikom.

Zgromadzone dane osobowe będą przetwarzane głównie w sposób zautomatyzowany, przy użyciu narzędzi gwarantujących maksymalne bezpieczeństwo i poufność, przez należycie upoważnione podmioty.

Dane będą przetwarzane w wyżej wymienionym celu wyłącznie przez czas niezbędny do jego realizacji.

3. CHARAKTER DANYCH I ICH POWIERZANIE

Podanie danych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi spółce ACMI SPA świadczenie żądanej usługi.

4. PRZEKAZYWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE DANYCH

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim, które będą je przetwarzały w charakterze podmiotu przetwarzającego (art. 28 rozporządzenia UE 2016/679) i/lub osób fizycznych działających pod nadzorem Administratora Danych i Podmiotu Przetwarzającego (art. 29 rozporządzenia UE 2016/679), w wyżej wymienionych celach.

Dane będą mogły być przekazywane:

- spółkom Grupy

- sieciom sprzedaży/dystrybucji na terytorium

- podmiotom świadczącym usługi związane z zarządzaniem stroną internetową i systemem informatycznym

- kancelariom lub spółkom świadczącym usługi w zakresie pomocy i doradztwa;

- właściwym organom odpowiedzialnym za dopełnienie obowiązków ustawowych i/lub nałożonych przez organy publiczne, na ich żądanie;

Podmioty należące do wyżej wskazanych kategorii pełnią funkcję Podmiotu Przetwarzającego lub całkowicie niezależnie podejmują działania w charakterze odrębnych Administratorów Danych.

Aktualną listę Podmiotów Przetwarzających można uzyskać, pisząc

na adres info@acmispa.com lub korzystając z danych kontaktowych wskazanych w 1 punkcie niniejszego dokumentu.

Przekazane dane osobowe nie będą w żaden sposób rozpowszechniane.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH DO KRAJÓW TRZECICH

W związku z celami wskazanymi w niniejszym dokumencie, zgromadzone dane będą mogły być komunikowane/przekazywane podmiotom trzecim, posiadającym siedzibę w krajach należących do Unii Europejskiej lub w krajach spoza Unii Europejskiej, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia zawartymi w art. 44 – Ogólne zasady przekazywania; art. 45 – Przekazanie na podstawie decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych; ar. 46 – Przekazanie podlegające odpowiednim gwarancjom.

Podmiot zainteresowany może uzyskać wszelkie informacje na temat przekazywania, pisząc na adres info@acmispa.com

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 1 litera e rozporządzenia UE 2016/679, dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej zidentyfikowanie zainteresowanego podmiotu nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów, w związku z którymi dane osobowe podlegają przetwarzaniu.

Podmiot zainteresowany może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, pisząc na adres info@acmispa.com.

7. PRAWA PODMIOTÓW ZAINTERESOWANYCH

Podmiot zainteresowany może skorzystać z praw przysługujących mu na mocy rozporządzenia UE 2016/679, wysyłając e-mail na adres info@acmispa.com lub kontaktując się z wyżej podaną siedzibą Administratora Danych.

Podmioty zainteresowane mają następujące prawa:

- prawo do zażądania od Administratora Danych dostępu do własnych danych osobowych w dowolnym momencie (art. 15), do ich poprawiania (art. 16) lub usunięcia (art. 17) lub też do ograniczenia przetwarzania (art. 18) lub sprzeciwienia się przetwarzaniu na podstawie uzasadnionego interesu (art. 21).

- Prawo do odwołania zgody: w sytuacji gdy przetwarzanie ma miejsce na podstawie zgody, podmioty zainteresowane mają prawo do jej odwołania w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla dopuszczalności przetwarzania na podstawie zgody udzielonej przed odwołaniem;

- Prawo do złożenia zażalenia do organów kontroli.

W celu sprzeciwienia się przetwarzaniu danych oraz skorzystania z przysługujących praw, podmioty zainteresowane mogą skontaktować się z Administratorem Danych, pisząc na adres: info@acmispa.com

 

Data aktualizacji: 25.05.2018.